Zainspiruj się

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.

Szanowna Pani/Szanowny Panie
Realizując obowiązek, o którym mowa art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO), działając jako administrator danych osobowych, w niniejszej informacji przekazujemy wymagane ww. przepisami szczegóły dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych.
Pozwoliliśmy sobie na zwrot bezpośredni dla zwiększenia przejrzystości i dostępności tekstu.

Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Bolsius Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Zalesiu Małym 1, 63-740 Kobylin/ Bolsius Polska Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Koronkarska 8, 61-005 Poznań.

Punkt kontaktowy – przetwarzanie danych osobowych w procesach rekrutacyjnych
Bolsius Polska Sp. z o.o./ Bolsius Polska Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie powołała inspektora ochrony danych osobowych. Jednak w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, a w tym także w kwestiach realizacji rozbudowanego katalogu praw podmiotów danych, możesz kontaktować się z administratorem poprzez skrzynkę mailową, tj.: kadry@pl.bolsius.com.

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawy prawne przetwarzania

 • Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać w następujących celach i zgodnie z poniższymi podstawami prawnymi:
  przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego – podstawy prawne przetwarzania: zgoda osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem ew. umowy kształtującej stosunek prawny – art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy,
 • przeprowadzenie przyszłych procesów rekrutacyjnych – podstawy prawne przetwarzania: zgoda osoby której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku faktycznego rozpoczęcia kolejnego procesu rekrutacyjnego także: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jak i niezbędność przetwarzania do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przez zawarciem ew. umowy kształtującej stosunek prawny – art. 6 ust. 1 lit. b,
  ochrona przed możliwymi przyszłymi roszczeniami – podstawa prawna przetwarzania: prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z przyszłym zatrudnieniem mogą być przekazane innym odbiorcom takim jak podmioty przetwarzające zapewniające obsługę infrastruktury informatycznej. Ponad wskazujemy, że Bolsius Polska sp. z o.o. działa w ramach grupy kapitałowej, a w związku z tym Twoje dane osobowe mogą trafić do innej spółki z grupy.

Przekazywanie danych do państw trzecich
Twoje dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją procesu rekrutacji nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza EOG (nie planujemy także przekazania Twoich danych osobowych do organizacji międzynarodowych).

Okresy przechowywania danych osobowych
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z poniższymi kryteriami:

 • gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a nie wyraziłeś zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 6 miesięcy od dnia jej odrzucenia,
 • gdy proces rekrutacyjny zakończył się odrzuceniem Twojej kandydatury, a wyraziłeś zgodę na udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, przez okres 24 miesięcy od dnia wprowadzenia Twoich danych do bazy kandydatów,
 • gdy wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych do momentu rozpatrzenia Twojego zgłoszenia, nie później jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń,
  w przypadku potrzeby zabezpieczenia przed możliwymi przyszłymi roszczeniami okres przechowania danych jest ukształtowany przepisami dot. ochrony roszczeń,
 • gdy rekrutacja zakończyła się pomyślnie część danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych może być włączona do akt osobowych, a wówczas okres przetwarzania wydłuży się o czas realizacji stosunku pracy i okres ustalony odrębnymi przepisami w zakresie w jakim kształtuje on proces przechowania akt osobowych pracownika.

Prawa pracownika związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel. 22 531 03 00 fax. 22 531 03 01

Sugerujemy byś realizował rozbudowany katalog praw przysługujący Twojej osobie poprzez skrzynkę kontaktową, o której mowa w części dotyczącej Punktu kontaktowego. Pamiętaj, że niektórych z tych praw nie będziesz mógł zrealizować w stosunku do danych osobowych przetwarzanych przez administratora w celu realizacji jego obowiązków określonych w przepisach prawa. Więcej informacji na ten temat będziesz mógł uzyskać poprzez wskazaną wcześniej skrzynkę kontaktową. Masz także prawo do wycofania swojej zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych
Podanie danych osobowych niezbędnych do udziału w procesie rekrutacyjnym (tj. tych, o których mowa w art. 221 § 1 Kodeksu pracy) jest obowiązkowe jeżeli chcesz by Twoja kandydatura została uwzględniona i rozpatrzona. Odmowa podania danych będzie skutkować pominięciem Twojej kandydatury.
Podanie pozostałych danych osobowych, niewskazanych w treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy, jest dobrowolne i nie ma wpływu na proces rekrutacji.
Jeżeli chcesz brać udział w przyszłych procesach rekrutacyjnych, to Twoje dane przetwarzamy na podstawie Twojej zgody, której wyrażenie jest dobrowolne.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji
Informujemy, że nie stosujemy wobec kandydatów procesu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, a w tym także profilowania.

Kończąc wskazujemy, że dla powyższej informacji nie przewidujemy możliwości podpisu, ponieważ jest ona realizowana w sieci Internet.

Bolsius©2021