Regulamin Konkursu „Sprzątamy zaniedbane i zapomniane groby na cmentarzach”

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą „Zadbaj o zapomniany grób” (dalej jako „Konkurs”) jest spółka BOLSIUS Polska Sprzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Koronkarskiej 8, 61 – 005 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000104647, NIP 6991454661, REGON 410336790, kapitał zakładowy opłacony w całości w wysokości 11 466 522,00 złotych.
 2. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na stronie serwisu www.facebook.com/Bolsiuspl (zwanej dalej “Fanpage”).
 4. Konkurs nie jest stworzony, przeprowadzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook, przez co serwis Facebook jest zwolniony z odpowiedzialności przez każdego Uczestnika konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 6. Poszczególni uczestnicy mogą brać udział w Konkursie tylko jeden raz.
 7. Do Konkursu nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawują pracownicy Organizatora i powołana w tym celu trzy osobowa Komisja konkursowa.

§ 2. Cel Konkursu.

 1. Celem Konkursu jest propagowanie w społeczeństwie dbania o pamięć o osobach zmarłych, w szczególności poprzez sprzątanie zaniedbanych i zapomnianych grobów na cmentarzach.

§ 3. Miejsce, czas i zasady Konkursu.

 1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem www.facebook.com/Bolsiuspl
 2. Konkurs trwa od dnia 16 października 2020 r. od godz. 16:00 do dnia 25 października 2020 r. do godz. 24:00
 3. Czas trwania konkursu określony jest w treści posta konkursowego. Organizator ma prawo przedłużyć lub skrócić czas trwania Konkursu informując o tym na fanpage’u Organizatora w serwisie Facebook.
 4. Każde zgłoszenie do Konkursu znajdzie się pod postem konkursowym.
 5. W czasie trwania Konkursu każdy Uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 6. Informacje o laureatach Konkursu zostaną opublikowane w terminie najpóźniej do dnia 26 października 2020 r. do godziny 18:00 na Facebook’u Organizatora.
 7. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem www.facebook.com/Bolsiuspl

§ 4. Uczestnicy Konkursu.

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, będące użytkownikami i posiadające aktywne konto w serwisie Facebook.com, które zaakceptowały niniejszy regulamin (dalej jako: „Uczestnik”), a nadto posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  b. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu;
  c. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  d. wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;
  e. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

§ 5. Udział w konkursie.

 1. Zgłoszenie przez Uczestnika udziału w Konkursie następuje w sposób wskazany w Regulaminie.
 2. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptuje warunki wskazane w niniejszym Regulaminie. 
 4. Zgłoszenie i udział w Konkursie następuje poprzez oznaczenie swojego profilu na Facebooku w poście konkursowym jako profilu biorącego udział w Konkursie, poprawne wykonanie zadania konkursowego opisanego w § 5. ust. 4. i 5. Regulaminu oraz udokumentowanie wykonania ww. zadania konkursowego w sposób opisany w § 5. ust. 4., 5. i 6. Regulaminu.
 5. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi wykonać zadanie konkursowe polegające na uporządkowaniu znalezionego przez Uczestnika zaniedbanego i zapomnianego grobu zlokalizowanego na cmentarzu komunalnym lub parafialnym w Polsce. Uczestnik jest zobowiązany do udokumentowania wykonania zadania konkursowego poprzez wykonanie jednej fotografii zaniedbanego grobu jeszcze przed przystąpieniem do jego uporządkowania oraz jednej fotografii prezentującej tenże grób już po jego uporządkowaniu.  Przesłane fotografie nie mogą przedstawiać żadnych danych osobowych, należy je rozmazać na fotografiach.
 6. Uczestnik konkursu zobowiązany jest do wykonania zadania konkursowego nie naruszając struktury budowy porządkowanego grobu oraz z poszanowaniem czci i pamięci należnej osobom zmarłym. Organizator Konkursu nie uwzględni prac konkursowych wykonanych niezgodnie z powyższymi wytycznymi.
 7. Uczestnik Konkurs w trakcie trwania Konkursu zamieszcza w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia, o których mowa w § 5. ust. 4. Regulaminu.

§ 6 Nagrody.

 1. Pierwszych 50 Uczestników Konkursu, którzy w trakcie trwania Konkursu udokumentują wykonanie zadania konkursowego w sposób opisany w w § 5. ust. 4., 5., 6. Regulaminu otrzyma nagrody w postaci jednorazowego kodu uprawniającego do otrzymania dodatkowo 2 szt. wkładu parafinowego nr 3 lub 4 lub wkładu olejowego nr 5 lub 6. Każdy z powyższych wkładów jest pakowany po 20 szt. Klient zamawiając 1 zgrzewkę jednego z powyższych wkładów (parafinowy  nr 3 lub 4 lub olejowy nr 5 lub 6), zamiast 20 szt. wkładów, otrzyma 22 szt. wkładów. Klient może zamówić maksymalnie 2 zgrzewki u partnera Organizatora Konkursu prowadzącego sprzedaż pod adresem https://allegro.pl/uzytkownik/ZniczeAdamPL?bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-uni-1-2-0717. Ważność ww. kodów na rabat upływa z dniem 26.11.2020 r.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci kodów na zakup wkładu parafinowego nr 3 i 4 oraz wkładu olejowego nr 5 i 6 w wiadomości prywatnej przesłanej do nich przez Organizatora Konkursu za pośrednictwem komunikatorów powiązanych z ich profilem na facebook.pl.
 3. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. 

§ 7. Wykluczenie z Konkursu.

Organizatorowi przysługuje prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszeń które:

 1. nie spełniają wymagań stawianych Regulaminem Konkursu,
 2. zawierają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub regulaminem portalu Facebook,
 3. zostały nadesłane z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
 4. zostały nadesłane z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich,
 5. zostały nadesłane przez podmioty ingerujące w mechanizm działania Konkursu,
 6. zostały nadesłane za pośrednictwem fikcyjnych kont/profili w serwisie Facebook,
 7. zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, naruszające dobre obyczaje, naruszające prawo i prawa/dobra osobiste osób trzecich,
 8. nawołujące  do przemocy, nienawiści lub nietolerancji, 
 9. zawierają treści dyskryminujące osoby trzecie

§ 8. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. Oświadczenia Uczestników Konkursu.

 1. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zadanie konkursowe zostało wykonane przez niego, jest uprawniony do nieograniczonego dysponowania swoim utworem w postaci zdjęć, o których mowa w § 5. ust. 4. Regulaminu, bez osób trzecich, jest on wyłącznym ich twórcą  i ich wykorzystanie przez Organizatora nie narusza praw autorskich osób trzecich.

§ 10. Reklamacje.

 1. W terminie nie później niż do dnia 31 października 2020 roku  mogą być przez Uczestników składane reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu, pisemnie na adres e-mail marketing@pl.bolsius.com.
 2. Data wpływu reklamacji do siedziby Organizatora decyduje o zachowaniu terminu złożenia reklamacji. 
 3. Reklamacja musi zawierać:
  a) imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail,
  b) dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję konkursową na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie najpóźniej 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Organizator poinformuje Uczestnika Konkursu o jej rozpatrzeniu drogą elektroniczną w formie wiadomości e-mail na adres e-mail Uczestnika najpóźniej w ciągu  7 dni od rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora. Brak odpowiedzi Organizatora w tym terminie oznacza uznanie reklamacji za niezasadną.

§ 11. Dane osobowe.

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi zgoda Uczestników Konkursu (art. 6 ust. 1 pkt. a) RODO) wyrażona poprzez opublikowanie konkursowego zadania w komentarzu do konkursowego postu na Fanpage – zgodę można wycofać w każdym czasie, przesyłając e-mail na adres marketing@pl.bolsius.com.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator.
 4. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania nagrody. Niepodanie danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje niemożnością wzięcia udziału w Konkursie oraz ewentualnego wydania nagrody.
 5. Każdy z Uczestników Konkursu ma prawo:
  a) do dostępu do treści swoich danych,
  b) do sprostowania swoich danych,
  c) do usunięcia swoich danych,
  d) do ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  e) do uzyskania kopii swoich danych,
  f) do przenoszenia swoich danych,
  g) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.
 6. Dane Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu.
 7. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w razie uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny  z prawem.
 8. Dane osobowe, osób biorących udział w Konkursie mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 9. W oparciu o dane osobowe osób, biorących udział w Konkursie, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 10. W kwestiach związanych z przetwarzanie danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail marketing@pl.bolsius.com

§ 12. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 października 2020 r. i obowiązuje do 30 listopada 2020 r.
 2. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie w każdym czasie, składając pisemną rezygnację poprzez wiadomość prywatną wysłaną do fanpage Organizatora.
 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage Organizatora.
 4. Ewentualne dodatkowe informacje/wyjaśnienia dotyczące Konkursu można otrzymać przesyłając zapytanie poprzez wiadomość prywatną wysłaną do fanpage Organizatora. 
 5. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne w rozumieniu  przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu Konkursu i jego zaakceptowania. 
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podanych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie z tym zastrzeżeniem, że ma prawo zweryfikować dane.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage Organizatora: www.facebook.com/Bolsiuspl
 9. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 10. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.